Tüzük | ASPERGER SENDROMU ve OTİZMLE HAYAT DERNEĞİ

Tüzük

ASPERDER DERNEĞİ
TÜZÜK
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
Derneğin
Adı ve Merkezi
Madde 1-Derneğin adı   :   “ ASPERDER – Asperger Sendromu ve Otizm ile Hayat Derneği “ dir.


Dernek ismi kısaltması ASPERDER olarak kullanılacaktır.

Derneğin Merkezi          :     İstanbul’dadır.
 
Derneğin Amacı ve Çalışma Alanı
Madde 2 – Asperger Sendromu ve Otizm yelpazesi altında Yaygın Gelişimsel Bozukluk tanısı almış bireylerin her türlü eğitim,öğretim,sağlık ve sosyal hizmet,destek ve muafiyetlerden faydalanmalarının vatandaşlık hakkı çerçevesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda tanımlanmış olan engellilere pozitif ayırımcılık hakkı çerçevesinde sağlanması,meslek edinmeleri,istihdam edilebilmeleri veya kendi mesleklerini icra etmek yolu ile gelir elde ederek ekonomik açıdan refah içinde yaşamaları,sosyal,kültürel,sportif ve sanatsal alanlarda katılımcı ve üretken olabilmelerinin sağlanması, toplumsal yaşam içerisinde kendi özellikleri doğrultusunda hiçbir baskı,dışlanma,hor görülme ve aşağılanmaya maruz kalmaksızın yer alabilmelerinin sağlanması için gerekli faaliyet ve çalışmaları gerçekleştirmek ve bunun için gerekli olan yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca bu rahatsızlıklardan muzdarib bireyin mensubu olduğu çekirdek ailesindeki diğer bireylerin de kaliteli ve huzurlu yaşam olanaklarına kavuşturulması için gerekli faaliyet ve çalışmaları gerçekleştirmek ve bunun için gerekli olan yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak;
Bu amaçla;

      1.Toplumu Otizm-Asperger Sendromu ve Yaygın Gelişimsel Bozukluklar konusunda  bilinçlendirmek,
2. Otizm-Aspergerli ve YGB tanısı almış bireylerin haklarının korunmasına yönelik olarak, 27   Ocak 1995 tarihli ve 22184 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilen “ Çocuk Hakları “ na dair sözleşmenin ana maddeleri olarak çocuğun/bireyin yaşama,topluma katılma, eğitim,sağlık, gelişme,korunma, sosyal güvencelerin tesisi ve miras haklarının korunması kapsamında aşağıda belirtilen hakların oluşumu için çalışmalar gerçekleştirmek;

i.Otizm-Aspergerli bireylerin potansiyellerinin sınırına kadar bağımsız ve eksiksiz bir hayat yaşama hakkı,

ii.Otizm-Aspergerli bireylerin erişilebilir,yansız ve doğru klinik tanı ve değerlendirmelerden devletin sosyal hakları kapsamında yararlanma hakkı,

iii.Otizm-Aspergerli bireylerin erişilebilir ve uygun eğitim görme hakkı,

iv.Otizm-Aspergerli birey ve temsilcilerinin geleceklerini etkileyen bütün kararlara bireyin istekleri olabildiğince gözetilerek katılma hakkı,

v.Otizm-Aspergerli bireylerin erişilebilir ve uygun konut olanaklarından yararlanma hakkı,

vi.Otizm-Aspergerli bireylerin eksiksiz ve üretken bir hayatı saygınlık içinde ve bağımsız bir biçimde yaşamak için gerekli donanım,yardım ve destek hizmetlerinden yararlanma hakkı,

vii.Otizm-Aspergerli bireylerin yeterli gıda,giysi,konut,eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek bir gelir veya ücret kazanma hakkı,

viii.Otizm-Aspergerli bireylerin kendi yararlarına sağlanan hizmetlerin geliştirilmesi ve yönetimine olabildiğince katılma hakkı,

ix.Otizm-Aspergerli bireylerin kendi beden,akıl ve ruh sağlıkları için uygun danışma olanaklarından yararlanma hakkı, bu hakka bütün koruyucu önlemler alınarak bireyin çıkarlarına en uygun tedavinin sağlanması ve ilaçların verilmesi hakkı,

x.Otizm-Aspergerli bireylerin ayrıma ve klişelere maruz kalmadan anlamlı işlerde çalışma ve mesleki eğitim görme hakkı,

xi.Otizm-Aspergerli bireylerin erişilebilir ulaştırma olanaklarından ve hareket serbestisinden yararlanma hakkı,

xii.Otizm-Aspergerli bireylerin kültür,eğlence,rekreasyon ve spor etkinliklerine katılma hakkı,

Tüzük sayfa 1       Tüzük sayfa 2      Tüzük sayfa 3       Tüzük sayfa 4       Tüzük sayfa 5