tr Turkish
af Afrikaanssq Albanianar Arabichy Armenianaz Azerbaijanibe Belarusianbs Bosnianzh-CN Chinese (Simplified)cs Czechnl Dutchen Englishfi Finnishfr Frenchde Germanel Greekit Italianja Japanesekk Kazakhko Koreanky Kyrgyzlt Lithuanianmk Macedonianpt Portuguesero Romanianru Russiansr Serbiansk Slovakes Spanishtr Turkishuk Ukrainianuz Uzbek
Tüzük – sayfa 3 | ASPERGER SENDROMU ve OTİZMLE HAYAT DERNEĞİ

Tüzük – sayfa 3

Çalışma Konuları,Çalışma Biçimleri ve Faaliyet Biçimi  
Madde 3 – Dernek çalışma konuları,faaliyet alanları ve çalışma biçimleri aşağıda belirtilmiştir:
     1.Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla kurs,seminer,sempozyum,konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak,
     2.Üyelerinin ve Aspergerli/Otizmli bireylerin,ailelerinin ve temsilcilerinin toplumsal hayata adaptasyonunu sağlamak için sosyal,kültürel,sanatsal ve sportif tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
       2a.Sanatsal,kültürel,eğitsel ve eğlence amaçlı formatı ve içeriği belirlenmiş tesisler ve şubelerini açmak ve işletmek
     3. Üyeler arasındaki ilişkinin geliştirilmesi ve Aspergerli/Otizmli bireyler ve aileleri ve temsilcileri arasındaki ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesi amacı ile yemekli toplantılar,konser,balo,tiyatro,kermes,sergi,spor,gezi ve eğlence etkinlikleri düzenlemek,,
     4.Eğitim ve sağlık haklarına destek amacı ile ihtiyaç sahibi bireylere,maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı bireyler yetişmesini sağlamak; gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek,bireylere eğitim materyali ve uzman eğitimci sağlanması hususunda destek olmak,sağlık hakları ve tedaviler konusunda aynı biçimde yardımcı olmak,
     5.Amaçları doğrultusunda süreli yayın,gazete,dergi,kitap,broşür,afiş,TV programı,web site ve benzeri yayınlar hazırlamak, belirlenecek yayınlarda “danışmanlık” yapmak,
     6.Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul-gayri menkul,demirbaşlar satın almak,
     7.Doğal felaketler,ölüm,hastalık ve benzeri durumlar,geleneksel törenler(düğün,nişan,bayram,festival,vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel,sosyal dayanışmayı sağlamak,
     8.Bölgede bulunan sosyal yaşam alanlarına imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak,
     9.Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç,demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
    10.Dernek amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi,ticari,sanatsal,kültürel ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
    11.Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak,
    12.Gerekli izinlerin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
    13.Uluslararası faaliyette bulunmak,yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
    14.Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden,işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan proje bazında, veya etkinlik kapsamında destek almak,aynı şekilde destek vermek,
    15. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve vakıfların Kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere,kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanına giren konularda ortak projeler yürütmek,
    16. Dernek üyelerinin yiyecek,giyecek,eğitim amaçlı kullanılan materyaller gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile sandık kurmak,
    17.Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak,
    18.Aynı amaçla faaliyet gösteren dernekler ile bir araya gelerek federasyon veya konfederasyon çatısı altında birleşmek,
    19.Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda,diğer derneklerle veya vakıf,sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
    20.Derneğin amaçlarını yaygınlaştırmaya ve tanıtmaya yönelik olarak her türlü tanıtım,casting ve prodüksiyon çalışmaları gerçekleştirmek,
    21.Asperger Sendromlu ve Otizmli bireylerin her türlü akademik,mesleki,sanatsal ve kültürel eğitim ve öğretimlerini sağlamaya yönelik kendilerine has özel okullar,özel enstitüler açmak,kurulmasını sağlamak ve işletmek,
22.Asperger Sendromlu ve Otizmli bireylerin çalışma ve sosyal hayata uyumlarını kolaylaştıracak çalışma sahaları,enstitüler,işletmeler açmak,kurulmasını sağlamak ve işletmek,
    23.Asperger Sendromlu ve Otizmli bireylerin doğallıklarında varolan nöropsikiyatrik rahatsızlık ve bunlardan kaynaklanabilecek davranış sorunları sebebi ile eğitim-öğretim hayatları süresince okul idaresi,öğretmen,rehber öğretmen,okul çalışanları,diğer öğrenciler ve diğer öğrenci velileri tarafından maruz kalabilecekleri her türlü olumsuz dışlanma,hor görülme,alay edilme,okula kabul edilmeme,zorla sınıf değiştirilme,sınıftan çıkarılma,her türlü sanatsal,kültürel,eğlence amaçlı okul ve sınıf etkinliklerine çağırılmama gibi durumlar karşısında hukuki yollardan mücadele edilmesini sağlamak.
İKİNCİ BÖLÜM
 
Üyelik koşulları,Üyelik Hak ve Yükümlülükleri ile Üyeliğin sona ermesi
 
Madde 4-Üyelik ve Koşulları
Fiil ehliyetine sahip,dernek üyeliği yasaklanmamış gerçek kişiler ile tüzel kişiler üye olma hakkına sahiptir.Spesifik olarak ;
-Otizm-Aspergerli birey ebeveynleri,birinci dereceden akrabaları ve yasal vasileri,
-Otizm ve YGB konularında mesleki bağlantıları olan uzman,doktor,terapist,özel eğitimci,danışman ve bireysel eğitimciler,sanatçılar,
-Konuya olan ilgisini gönüllü olarak aktif alana taşıyanlar
Üyelik Başvuruları
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir.Dernek yönetim kurulu, üyeliğin Onursal,Fahri veya asil olup olmayacağına salt çoğunlukla karar verir.Başvurusu kabul edilen üye bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir.
Madde 5 – Üyeliğin sona ermesi
Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir:
Kendiliğinden : Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
Çıkma ile : Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz.Her üye yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır.
Çıkarılma ile : Dernek Üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir:
       1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
       2-Derneğin misyonu,projeleri ve hedeflerine aykırı hareket etmek,
       3-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
       4-Yazılı ikazlara rağmen üye aidatını 6(altı) ay ardı ardına ödememek,
       5-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,
       6-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde üye, yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Üye mazeret belirterek aktif üyeliğini,üyelik aidatını ödemeye devam etmesi halinde,talep ettiği süre boyunca dondurabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.
Madde 6 – Üyelerin Hakları
Her üyenin ;
-Dernek faaliyetlerine ve yönetime katılma,
-Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır.Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
Tüzel kişinin üye olması halinde,tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde,tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.
Onursal ve fahri üyelerin oy hakkı yoktur. Yönetim kurulunun uygun gördüğü hallerde onursal veya fahri üyeliği iptal edilebilir.
Madde 7 – Üyelerin Yükümlülükleri
Üyelerin yükümlülükleri şunlardır:
Ödenti verme borcu : Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak genel kurul toplantılarında belirlenir.
Diğer Yükümlülükler : Üyeler,dernek tüzüğüne uymak ve derneğe bağlılık göstermekle yükümlüdürler.Her üye derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükünlüdür.
Tüzük sayfa 1       Tüzük sayfa 2      Tüzük sayfa 3       Tüzük sayfa 4       Tüzük sayfa 5