Tüzük – sayfa 5 | ASPERGER SENDROMU ve OTİZMLE HAYAT DERNEĞİ

Tüzük – sayfa 5

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
Derneğin Şubeleri
Madde 13-Derneğin şubelerinin kuruluşu
Dernek, genel kuruldan aldığı yetkiyle hareket eden Yönetim Kurulu kararı ile, gerekli görülen yerlerde şube açabilir.
Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki idare amirliğine verir.
Madde 14-Şubelerin Görev ve Yetkileri
Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmetleri doğrultusunda özerk faaliyette bulunmakla görev ve yetkili,tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek içi örgütüdür.
Madde 15-Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak hükümler
Şubenin organları genel kurul,yönetim kurulu ve denetim kurulu dur.Genel Kurul şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.Yönetim Kurulu,beş asıl ve beş yedek,denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler,mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.
Derneğin Yönetim Kurulu, genel kuruldan aldığı yetki ile mevzuata aykırı hareken eden şubeyi fesih kararı alabilir.
Madde 16-Şubelerin Genel Kurullarının toplanma zamanı ve genel kurulunda nasıl temsil edileceği
Şubeler genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurul toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.
Şubelerin olağan genel kurulu, üç yılda bir Mart ayı içerisinde,şube yönetim kurulunca belirlenecek gün,yer ve saatte toplanır.
Şubeler Genel Kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.
Şubeler genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir.Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10‘dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.
Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.
Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Derneğin Gelirleri
Madde 17- Derneğin Gelir Kaynakları
            Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.
            1-Üye aidatı: Üyelerden aylık olarak 5YTL aidat alınır. Yıllık olarak da 60 YTL aidat alınır.. Aidat miktarını artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
            2-Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50’si üç ayda bir genel merkeze gönderilir,
            3-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
4-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetler ile süreli yayın, gazete, dergi, kitap, broşür, afiş, TV programı, web site ve benzeri yayınlardan elde edilecek gelirler,
5-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
6-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
7-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
8-Diğer gelirler.
9- Derneğe ait olan her türlü demirbaş,emtia,telefon hattı ve web site gibi olanaklar kurulacak olan ASPERDER ANONİM ŞİRKETİ yararına bedelsiz olarak kullanılabilir. Ve ayrıca Dernek Logosu ve Türk Patent Enstitüsü tarafından Asperder Dernek adına tesçil edilmiş olan “Beni Seviyorsun” adlı Marka, ASPERDER ANONİM ŞİRKETİNİN her türlü ticari ve sinai mal ve hizmet üretiminde bedelsiz olarak kullanılabilir.
 Madde 18-Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.
Madde 19- Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
Madde 20- Derneğin İç Denetimi
Dernekte Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurlu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
            Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Madde 21- Derneğin Feshi ve Tasfiye
Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir.
Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.
Madde 22- Lokal ve Tesis Açma
Dernek, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal, dinlenme tesisi ve danışmanlık merkezi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.
Madde 23- Sandık Kurma
Dernek sağlanan karı gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini, sağlık ve eğitim giderleri ve araçları ile diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.
Madde 24- Defter ve Kayıtlar
Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca yönetim kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.
Madde 25-Hüküm Eksikliği
            Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
ASPERDER – Asperger Sendromu ve Otizm ile Hayat Derneği YÖNETİM KURULU
Başkan                 Başkan Yardımcısı              Genel Sekreter                        Sayman                       Üye
Mesut Başar         Yavuz Atik                        Serkan Doğangün                  Özkan Ünver        Erkan Doğangün  
Tüzük sayfa 1       Tüzük sayfa 2      Tüzük sayfa 3       Tüzük sayfa 4       Tüzük sayfa 5