Tüzük – sayfa 4 | ASPERGER SENDROMU ve OTİZMLE HAYAT DERNEĞİ

Tüzük – sayfa 4

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
Madde 8 – Dernek Organları
Derneğin zorunlu organları;
Genel Kurul,
Yönetim Kurulu
Ve Denetim Kurulu’dur.
Madde 9 – Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekil,Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı usulü
Genel Kurul,derneğin en yetkili karar organı olup derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
Genel Kurul,
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,
2-Yönetim veya Denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca otuz gün içinde olağanüstü toplanır.
Olağan Genel Kurul,3(üç) yılda bir,Ekim ayı içerisinde,Yönetim Kurulu’nca belirlenecek gün,yer ve saatte toplanır.
Yönetim Kurulu,genel kurulu toplantıya çağırmazsa ; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Yönetim Kurulu,dernek tüzüğüne göre genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyeler,en az 15(onbeş)gün önceden,günü,saati,yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek sureti ile toplantıya çağırılır. Bu çağrıda,çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün,yer ve saatte yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebi dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek sureti ile ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Usulü
Genel Kurul,katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun,tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır;çoğunluğun sağlanamaması sebebi ile toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı,yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir.Üyeler,yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.
Dernek organlarının seçimi yapılacak oylamalarda,oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.
Genel Kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Yönetim ve denetim kurulu üyeleri seçimleri dahil oylama gerektiren bütün konular açık oylama ile karara bağlanır.
Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.Onursal ve fahri üyeler genel kurul toplantısına katılabilir ancak oy kullanamazlar.Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.
Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.Toplantı sonunda,tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir.Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içerisinde teslim etmekten sorumludur.
Madde 10 – Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
            1-Dernek organlarının seçilmesi,
            2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
            3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
            4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
6– Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
            7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
            8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
            9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek harcırah miktarlarının tespit edilmesi,
10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
            11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
            12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
            13-Derneğin vakıf kurması,
            14-Derneğin fesih edilmesi,
            15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
16-Derneğin en yetkili organı olarakderneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,
Yönetim Kurulunun Oluşumu,Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu 5(beş)asıl ve 5(beş) yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim Kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman topalntıya çağrılabilir.Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.Kararlar, toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır.
Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerlen dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.
Aynı konu ve amaçlar için çalışan başka bir derneğin resmi yönetim kurulunda yer alan kişiler, derneğe kayıtlı üye olabilir ancak yönetim kurulunda resmi olarak görev alamazlar.
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
            1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,
            2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
            3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
            4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
            5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
            7-Gereli görülen yerlerde temsilcilik ve şube açılmasını sağlamak,
            8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,
            9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,
            10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,
            11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
        12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
14-Dernek amaçları doğrultusunda projeler tanımlamak, tanımlanmış olan projeleri gerçekleştirmek için gerekli olan girişim uygulamaları yerine getirmek, dernek faaliyet ve projelerinin gerçekleştirilmesi için özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları, bankalar,belediye ve diğer yerel yönetimler, meslek odaları, meslek örgütleri,meslek birlikleri ile her türlü üyelik başvurusunda bulunmak,işbirliği ve ortak çalışma için gerekli girişimleri yapmak,sözleşme ve anlaşmalar yapmak,
15-Genel Kurulun görev ve yetki alanı içinde tanımlanmamış özel ve aciliyet içeren  konularda ilgili kanunlar çerçevesinde olmak kaydı ile karar yetkisi kullanmak.
16-Derneğin iktisadi teşebbüs ve şirketleri ile ilgili kurulum,ünvan belirlenmesi, şirket ana sözleşmesi hazırlanması,ortak alınması,hisse devri ve hisse alım satımı ve burada adı geçen konularla ilgili gerekli her türlü başvuru,girişim ve uygulamayı gerçekleştirmek.
Madde 11 – Başkanın Görev ve Yetkileri
1-Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder.Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.
2-Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.
3-Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
4-Dernek organlarında ve yerleşim yerlerinde yapılan değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
5-Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
6-Derneğin yıl sonu itibarı ile faaliyetlerini,gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
7-Yurt dışından yardım yada herhangi bir yurtiçi yada yurt dışı kurumsal fondan yada hibeden yararlanılması durumlarında bankalar arası ve kurumlar arası her türlü işlemleri tek imza ile yürütür.
8-Derneğin edindiği taşınmazları,tapuya tesçilinden itibaren bir ay içerisinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
9-Derneğin temsilcilik ve/vaya şube açması halinde,temsilciliğin/şubenin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
10-Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır.Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.
   11– Özel ve resmi dairelerinde, bankalarda ve tüm kurum ve kuruluşlarda derneği temsil ve ilzama , bankalarda dernek adına vadeli vadesiz hesap açmaya, hesaplardan para çekmeye ve her türlü bankacılık işlemlerini yapmaya dernek yönetim kurulu başkanı, tek başına atacağı imza ile tam yetkilidir.
Madde 12 – Denetleme Kurulunun Oluşumu,Görev ve yetkileri
1-Genel Kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.
2-Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usüllere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.
Çalışma usulünü kendisi tespit eder.Denetleme kurulu başkanı veya üyelerinden biri,davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.
3-Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine,her türlü bilgi,belge ve kayıtların,dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi,yönetim yerleri,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.
4-Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar,yetkileri kullanır.
Tüzük sayfa 1       Tüzük sayfa 2      Tüzük sayfa 3       Tüzük sayfa 4       Tüzük sayfa 5