Tüzük – sayfa 2 | ASPERGER SENDROMU ve OTİZMLE HAYAT DERNEĞİ

Tüzük – sayfa 2

 xiii.Otizm-Aspergerli bireylerin toplumdaki bütün olanaklar,hizmetler ve etkinliklere eşit koşullarda katılma,bunlardan eşit koşullarda yararlanma hakkı,
     xiv.Otizm-Aspergerli bireylerin sömürü ve zorlama olmaksızın evlenme hakkı,
     xv.Otizm-Aspergerli bireylerin ve temsilcilerinin kanunen temsil edilme ve yardım alma ve kanuni hakların eksiksiz bir biçimde korunması hakkı,
     xvi.Otizm-Aspergerli bireylerin akıl hastanelerine ve özgürlüğün kısıtlandığı diğer kurumlara gereksiz yere kapatılma korkusu ve tehditten uzak olma hakkı,
    xvii.Otizm-Aspergerli bireylerin suistimal edici bedensel muamele veya ihmalden uzak kalma hakkı,
    xviii.Otizm-Aspergerli bireylerin farmakolojik suistimal veya yanlış kullanımdan uzak kalma hakkı,
    xix.Otizm-Aspergerli bireylerin ve temsilcilerinin kişisel,tıbbi,psikolojik,pediatrik ve eğitimle ilgili dosyalarında bulunan bütün bilgileri görme hakkı,
    xx.Otizm-Aspergerli bireylerin gerekli görüldüğü hallerde Askerlik Hizmetinden muaf tutulma hakkı, ve ayrıca özellikle Aspergerli bireylerden Askerlik Hizmetini yerine getirmeye istekli ve uygun durumda olanlarının Askerlik Hizmetini sendromun özellikleri, Aspergerli bireylerin her birinin kendine özgü duyusal hassasiyet ve psikolojik durumlarının azami ölçüde göz önünde bulundurularak uygun şartlarda,gözetim altında ve kısa dönemde yerine getirme hakkı,
   xxi.Otizm-Aspergerli bireylerin ilköğretimden başlayarak akademik ve mesleki eğitim hakkı,bununla ilgili olarak merkezi sistem seçme ve seviye belirleme sınavlarından muaf tutulmaları,yine akademik ve mesleki eğitim ile ilgili açılacak özel kontenjanlardan faydalanarak eğitim alma hakkı,
   xxii.Otizm-Aspergerli bireylerin akademik ve mesleki eğitim sonrası Özel ve Kamu sektöründe kendi sosyal,duyusal ve psikolojik durumlarına uygun alanlarda özel kontenjanlardan faydalanarak çalışma hakkı,
   xxiii.Otizm-Aspergerli bireylerin ve temsilcilerinin geçerliliği kanıtlanmamış,genel kabul görmeyen,bilimdışı tedavi ve/veya terapi adı altında sunulan etik dışı, deneysel ve ticari amaçlı preparat ve yaklaşımlardan korunma ve bu türlü sahte umut tacirlerinin maddi, manevi ve fiziksel sömürüsünden ve kötüye kullanımından korunma hakkı,
 3. Özel Eğitim ve Sağlık Haklarına yönelik olarak devletin bağlantılı kurum ve kuruluşlarının, sağlık ve eğitim sistemlerindeki uygulamadaki eksikliklerini giderme,müfredata katkıda bulunma, eğitim ve öğretim ortamının geliştirilmesini,sağlık hizmetleri kapsamında belirlenecek tedavilerin uygulanmasını,Bakanlık,Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu;Üniversiteler,her türlü sağlık kuruluşu, ilköğretim kurumları ve eğitim merkezleriyle ilişkiye girmek,kaynaştırma projelerine destek olmak,iş okulları açarak meslek sahibi olmalarına,iş eğitimini müteakip iş bulmalarına yardımcı olmak,korunmalı iş yeri açarak kendi gelirlerini elde ederek hayatlarını devam ettirmelerine yardımcı olmak,
 4.Otizm-Aspergerli bireyin sosyal yaşamında insanca yaşaması,haklarına sahip olması ve uygulanması,hayatını sürdürmesi,toplumsal entegrasyonu amacıyla kamu ve özel sektörle birlikte çalışmalar yapmak.
5. Derneğin gücü ve olanakları yettiği ölçüde ayrıca Down sendromu, Angelman sendromu,Williams sendromu,Prader Willi,Fargile X , Rett ,Spina Bifida,Hidrosefali,Heller, Şizofreni, Obsessif Kolpulsif, ve benzerleri gibi her türlü zihinsel ve/veya ruhsal engeli olan bireylerin bireylerin her türlü eğitim,öğretim,sağlık ve sosyal hizmet,destek ve muafiyetlerden faydalanmalarının vatandaşlık hakkı çerçevesinde ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda tanımlanmış olan engellilere pozitif ayırımcılık hakkı çerçevesinde sağlanması,meslek edinmeleri,istihdam edilebilmeleri veya kendi mesleklerini icra etmek yolu ile gelir elde ederek ekonomik açıdan refah içinde yaşamaları,sosyal,kültürel,sportif ve sanatsal alanlarda katılımcı ve üretken olabilmelerinin sağlanması, toplumsal yaşam içerisinde kendi özellikleri doğrultusunda hiçbir baskı,dışlanma,hor görülme ve aşağılanmaya maruz kalmaksızın yer alabilmelerinin sağlanması için gerekli faaliyet ve çalışmaları gerçekleştirmek ve bunun için gerekli olan yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca bu rahatsızlıklardan muzdarib bireyin mensubu olduğu çekirdek ailesindeki diğer bireylerin de kaliteli ve huzurlu yaşam olanaklarına kavuşturulması için gerekli faaliyet ve çalışmaları gerçekleştirmek ve bunun için gerekli olan yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak;
Tüzük sayfa 1       Tüzük sayfa 2      Tüzük sayfa 3       Tüzük sayfa 4       Tüzük sayfa 5